29 rokov skúseností
ekoriešenie
  • Slovenčtina
  • English
  • Česky

Home > Popis - certifikáty

Len samé výhody

IPP pracuje bez obsluhy, bez údržby, bez použitia el. prúdu a bez chémie. Voda si zachováva všetky výživné látky vrátane minerálov, avšak tieto vďaka IPP strácajú schopnosť usádzať sa. IPP taktiež upravuje pH na hodnoty 7,3-7,4, čo je pH ľudskej krvi a teda ideálne pre ľudský imunitný systém.

Využitie IPP

Zariadenie je určené na úpravu vody v uzavretých a otvorených systémoch. Napríklad vo vodovodných systémoch, výmenníkov tepla, kotloch, kondenzátoroch, generátoroch, vykurovacích systémoch, v kompresorovniach, v chladiacich a klimatizačných zariadeniach a všade tam, kde je predpoklad tvorby vodného kameňa. IPP sú inštalované v rôznych veľkých aj malých prevádzkach, v komunálnych kotolniach, rodinných domoch a bytoch.

Technický popis prístrojov IPP

Iónový polarizačný prístroj – IPP – je zariadenie na úpravu vody, ktoré zabraňuje tvorbe vodného kameňa alebo pomáha pri jeho odstraňovaní. IPP pozostáva z prietokového telesa, ktoré má vstupný a výstupný otvor. V tomto telese sú umiestnené najmenej dve elektródy. Obidve sú z navzájom  rôzneho elektricky vodivého materiálu. Pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Elektrické napätie tohto článku stačí na to, aby sa molekuly pretekajúcej vody spolarizovali. Veľkosť tohto napätia je v rozmedzí 0,6 – 0,8 V. Toto napätie je závislé od elektrickej vodivosti vody. Tento jav je možné využívať pri vodách o vodivosti 50 – 2 000 uS/cm2, čiže pri bežných vodách, u ktorých je obsah solí od 50 do 2 000 mg/l. Prechodom vody pomedzi tieto elektródy dochádza k javu, keď soli vápnika (Ca2*), horčíka (Mg*), železa (Fe2*, 3*), ktoré sa vo vode nachádzajú ako uhličitany, sírany a chloridy, disociujú na hydroxidy. Dôsledkom je, že tieto katióny strácajú schopnosť vytvárať kryštalické nánosy v potrubiach, boileroch, výmenníkoch tepla atď. Tieto uhličitany sa síce vytvárajú ďalej, ale už len v podobe mäkkých častíc – kalu.

Technické podmienky pre inštaláciu

Prístroje IPP montujeme pre vody s vodivosťou od 50 do 2000 uS/cm3
Teplota vody 0-100C
V systéme nesmie byť zabudovaný iontomenič, elektromagnetický systém, resp. systém s prívodom cudzieho napätia.
Maximálna rýchlosť prúdenia vody cez prístroj je 4ms-1 (pri výbere typu prístroja prihliadame na tento údaj a maximálny prietok a nie len na údaj o svetlosti potrubia).
IPP sú dimenzované na tlak do 1 Mpa.

Certifikáty a osvedčenia

Posudok Ministerstva zdravotníctva - hlavného hygienika Slovenskej republiky osvedčujúci zariadenia IPP na úpravu pitnej vody
Certifikát vydaný Technickým skúšobným ústavom Piešťany, š.p. potvrdzujúci bezpečnosť zariadení IPP.
Vyhlásenie o zhode ionizačných polarizačných prístrojov typu IPP, Slovenská technická norma STN 133060-2:1978

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Patent číslo:       7 0 5 3,         22.1.2015.